Regulamin sklepu internetowego fabertorebki.pl

Sprzedający – Sklep Internetowy faber modne torebki, prowadzony jest przez

CZARKOS 2 Lidia Faberska
ul.Drzymały 16/5
70-217 Szczecin
NIP : 852 104 09 86
Tel. 606 977 067

Regulamin:

 1. Wszystkie przedmioty w naszym sklepie objęte są gwarancją; torebki skórzane 1 rok, torebki z ekoskóry 2 lata.
 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku dostaw wskazanym przy produktach oferowanych sklepie Faber torebki.
 3. Towar wysyłamy najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 4. Zakupiony towar wysyłamy na podany przez kupującego adres dostawy.
 5. Jeśli adres wysyłki ma być inny prosimy o wiadomość e-mail z tą informacją.
 6. Na wszystkie sprzedane towary wystawiamy paragon lub (na życzenie) fakturę VAT.

Składanie zamówień

 1. Zamówień towarów można dokonywać na stronie sklepu internetowego Faber torebki.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 14:00.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem “Kup teraz”) stanowi  ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje – na wskazany przez niego adres poczty e-mail – potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem.

Dokonywanie płatności. Ceny

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 2. a) podawane są w złotych polskich,
 3. b) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany w cenniku dostaw wskazanym w przy produktach oferowanych w sklepie.
 4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
 5. a) przelewem bankowym przed dostawą. Płatność dokonywana jest na Konto bankowe PayU. Numer konta generowany jest indywidualnie pod zamówienie każdego klienta. Dodać przelew?
 6. W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 9. Zapłatę za przedmiot można uregulować za pośrednictwem PayU, przelewem bankowym. Po otrzymaniu wpłaty towar zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (do pobrania w tym miejscu) na adres:

CZARKOS 2 Lidia Faberska

ul.Ks.Borysa ½,

71-480 Szczecin.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

 1. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres:

CZARKOS 2 Lidia Faberska

ul.Ks.Borysa 1/2

71-480 Szczecin.

 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

Wady Towaru. Reklamacje.

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z  przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
 5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres:

CZARKOS 2 Lidia Faberska

ul.Ks.Borysa 1/2,

71-480 Szczecin.

W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
 3. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.